Jump to content

Wikifunctions:Slovníček

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Glossary and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.

Nebojte se ptát na termíny v diskusi nebo přidávat další termíny a vylepšovat definice.

A

abstraktní (angličtina: abstract)
nikoli v nějakém přirozeném jazyce, ale abstrahované od něj; snažící se umožnit vyjádření významu skrytého v textech, větách a výrazech přirozeného jazyka. Opak konkrétního.
AbstractText (angličtina: AbstractText)
prototyp implementace myšlenky Wikifunctions.
abstraktní obsah (angličtina: abstract content)
vizte obsah.
Abstraktní Wikipedie (angličtina: Abstract Wikipedia)
předběžný název pro veškerý Obsah, který mohou lokální Wikipedie využít k vykreslení článku v přirozeném jazyce; v současnosti se předpokládá, že bude žít ve Wikidatech spolu s odpovídající položkou, ale to se bude diskutovat před částí P2 vývojového projektu.
alias (angličtina: alias)
alternativní štítek objektu, sloužící zejména k jeho nalezení.
argument (angličtina: argument)
an input given to a function call.
argument reference (angličtina: argument reference)
a reference to one of the supplied arguments within a composition.
array (angličtina: array)
Many programming languages have an "array" type. The counterparts in Wikifunctions are list and typed list. See also Benjamin array.
článek (angličtina: article)
stránka v hlavním jmenném prostoru Wikipedie, obvykle reprezentující jedno heslo Wikipedie.

B

Benjamin array (angličtina: Benjamin array)
a way to denote typed list proposed by Benjamin Degenhart, where a typed list is stored as a JSON list whose first element denotes the type. This is in contrast with the previous proposed schema, which uses LISP-style singly-linked lists, in which the type must be stored once in each node.
logická hodnota (angličtina: boolean)
datový typ, který může nabývat dvou hodnot, zpravidla označovaných jako pravda a nepravda.
vestavěná funkce (angličtina: built-in)
nativní implementace funkce poskytnutá evaluátorem, která není editovatelná prostřednictvím rozhraní wiki

C

volání (angličtina: call)
viz volání funkce. V angličtině též invoke či invocation.
kanonický, kanonizovaný, kanonikalizovaný (angličtina: canonical, canonicalized, canonicalised)
konkrétní, stručnější, a tedy čitelnější, způsob reprezentace ZObjektů v syntaxi JSON; jde o obvyklou reprezentaci, ve které jsou ZObjekty uloženy ve Wikifunkcích. Opakem je normální.
car (angličtina: car)
alternativní název příkazu head; viz CAR a CDR ve Wikipedii. Viz též cdr.
cdr (angličtina: cdr)
alternativní název příkazu tail; viz CAR a CDR ve Wikipedii. Viz též car.
znak (angličtina: character)
znak, jak je definovaný v Unicode; prvek Řetězce; znak může být tvořen několika bajty (oktety).
kompozice (angličtina: composition)
způsob implementace funkce, kde implementaci tvoří kombinace jiných funkcí; vizte Funkční model
kompoziční notace (angličtina: composition notation)
snadno čitelný zápis pro kompozice; vizte Funkční model
konkrétní (angličtina: concrete)
v daném přirozeném jazyce. Opak abstraktní.
cons (angličtina: cons)
funkce pro vytvoření nového seznamu přidáním prvku na jeho začátek; viz phab:T261474. Viz cons ve Wikipedii.
konstruktor (angličtina: constructor)
abstraktní stavební prvek obsahu; konstruktor má za cíl zachytit význam jedné fráze nebo struktury věty a často má sloty, které mohou přijímat jiné konstruktory, a sám může být použit jako hodnota pro vyplnění slotů jiných konstruktorů.
obsah, abstraktní obsah (angličtina: content, abstract content)
abstraktní reprezentace textu či textového fragmentu, sestavená z konstruktorů. Technicky jde o instanci konstruktoru. Konstruktor na nejvyšší úrovni slouží k reprezentaci celého článku a je uložen v Abstraktní Wikipedii, ale obsah může sloužit také jen pro větu či frázi. Někdy se používá termín abstraktní obsah.
curryováno, curry, curryování (angličtina: curried, curry, currying)
Curryovaná funkce je funkce, která byla převedena z funkce přijímající více parametrů na posloupnost funkcí, z nichž každá má jeden parametr. Tato technika je pojmenována po americkém matematikovi Haskellu Currym. Viz Currying ve Wikipedii.

D

deserializace (angličtina: deserialization)
opak serializace.
vývojový projekt (angličtina: development project)
projekt pro vývoj Wikifunkcí a Abstraktní Wikipedie; vizte Plán Abstraktní Wikipedie.
display function (angličtina: display function)
a synonym of renderer. For example, a function that converts a type into a string that users can understand, such as converting a Number 123456 to "123,456" in (International) English, "1,23,456" in Indian English, "123.456" in French, etc., or converting the Date '2024','03','12' to '2024-03-12', and so on.
dokumentace (angličtina: documentation)
lidsky čitelný text vysvětlující nějaký objekt.

E

eneyj (angličtina: eneyj)
  1. prototypový model Wikifunkcí;
  2. JavaScriptová implementace evaluátoru tohoto modelu uvedeného v abstracttextu.
chyba (angličtina: error)
typ, jehož instance ukazují problémy s vyhodnocením či validací; vizte Funkční model.
evaluation (angličtina: evaluation)
The action performed by the evaluator.
evaluátor (angličtina: evaluator)
software, který dostane ZObjekt a vyhodnotí ho, tzn. provede funkci a vrátí její výsledek. Představujeme si vytvoření několika evaluátorů. Evaluátory mohou být implementovány a běžet v prohlížeči, na serveru nadace Wikimedia, v cloudu, v aplikaci na mobilním zařízení či jinde. Porovnejte exekutor a orchestrátor.
execution (angličtina: execution)
The action performed by the executor.
exekutor (angličtina: executor)
jedna z interních služeb, které nejsou vystaveny pro veřejnost. Může je volat pouze orchestrátor. Provádějí nativní kód v konkrétním programovacím jazyce. Může existovat jeden exekutor pro Lua, jeden pro JavaScript, jeden pro Python atd. Vizte dokumentaci služby. Porovnejte evaluátor a orchestrátor.

F

funkce (angličtina: function)
popis výpočtu, který dostává nějaký vstup a vrací výstup; vizte Funkce (programování) ve Wikipedii.
volání funkce (angličtina: function call)
ZObjekt skládající se z funkce a potřebných argumentů pro tuto funkci, který lze vyhodnotit na jiný ZObjekt.
function evaluator (angličtina: function evaluator)
See evaluator.
function executor (angličtina: function executor)
See executor.
funkční model (angličtina: function model)
vizte Funkční model.
function orchestrator (angličtina: function orchestrator)
See orchestrator.
function schemata (angličtina: function schemata)
a set of pre-defined ZObjects used in orchestrator and evaluator. The WikiLambda system account also populates pre-defined ZObjects on-wiki from function schemata.
funkcionální (angličtina: functional)
zkrácený výraz pro „čistě funkcionální“, znamenající, že vyhodnocení takové funkce nemá žádné vedlejší účinky a je deterministické, tedy pokaždé stejné; vizte čistě funkcionální ve Wikipedii; vizte Funkční model.

G

generický typ (angličtina: generic type)
typ vygenerovaný vyhodnocením volání funkce.

H

head (angličtina: head)
první prvek seznamu. Známý také jako car. Zbytek seznamu se označuje jako tail nebo cdr. Viz phab:T261474.

I

identity (angličtina: identity)
Identita typu je instance (specifické) funkce, která se vyhodnocuje jako daný typ. U jednoduchého typu je to reference na samotný typ.
implementace (angličtina: implementation)
konkrétní způsob, jak provést funkci. Implementací může být kus kódu v nějakém programovacím jazyce, odkaz na funkčnost „vestavěnou“ v evaluátoru nebo kombinovat volání jiných funkcí. Funkce může mít více implementací, které by měly být všechny ekvivalentní. Zkrácený výraz pro „implementace ZFunkce“.
instance (angličtina: instance)
Každý ZObjekt je instancí svého typu.
invoke (angličtina: invoke)
synonymum pro call v angličtině. Viz volání funkce.
položka (angličtina: item)
záznam v databázi znalostí Wikidata; vizte Položka ve slovníčku Wikidat.

J

JSON (angličtina: JSON)
široce používaný formát pro serializaci dat; vizte JSON ve Wikipedii.

K

klíč (angličtina: key)
řetězec končící písmenem K následovaným přirozeným číslem, kterému nepovinně může předcházet ZID. Klíče jsou ve Wikifunkcích definovány obvykle na Typech či Funkcích a staví se pomocí nich ZObjekty.

L

štítek (angličtina: label)
hlavní název identifikující daný ZObjekt. Smí obsahovat jen čistý text.
lexém (angličtina: lexeme)
záznam ve Wikidatech uchovávající lexikografické informace o, zhruba řečeno, nějakém slově; vizte Lexém ve slovníčku Wikidat.
linearizér (angličtina: linearizer)
funkce, která převádí ZObjekt na řetězec. Opak parseru.
seznam (angličtina: list)
datový typ, který seskupuje libovolné množství instancí do uspořádané entity; vizte Seznam ve Wikipedii.
literál (angličtina: literal)
hodnota, která není ZObjekt. V současnosti lze jako literály používat jen řetězce.
lokální Wikipedie (angličtina: local Wikipedia)
Wikipedie v konkrétním jazyce, například hebrejská Wikipedie, japonská Wikipedie nebo italská Wikipedie.

M

mnohojazyčná Wikipedie (angličtina: multilingual Wikipedia)
architektura umožňující lokálním Wikipediím obohatit svůj obsah tím, že se vykreslí Obsah z Abstraktní Wikipedie, a získají tak obsáhlejší, aktuálnější a správnější Wikipedii ve svém jazyce; vizte Architektura Abstraktní Wikipedie.

N

přirozený jazyk (angličtina: natural language)
konkrétní přirozený jazyk v širším smyslu, jako např. čeština, tagalog či svahilština; vizte Přirozený jazyk ve Wikipedii.
normální (angličtina: normal)
rozšířený, snadno zpracovatelný a velmi jednotný způsob reprezentace ZObjektů v syntaxi JSON. Opakem je kanonický.
nic (angličtina: nothing)
datový typ, která nemá žádné instance; vizte Spodní typ ve Wikipedii.

O

objekt (angličtina: object)
  1. V JavaScriptu či JSONu je objekt víceméně asociativní pole; vizte Asociativní pole ve Wikipedii.
  2. Ve Wikifunkcích synonymum pro ZObjekt.
orchestration (angličtina: orchestration)
The action performed by the orchestrator.
orchestrátor (angličtina: orchestrator)
služba, která dostane ZObjekt a vrátí jeho vyhodnocenou verzi. Aby to mohla udělat, může volat wiki k získání dalších potřebných ZObjektů, exekutor k vyhodnocení volání funkcí a další služby jako např. Wikidata. Vizte dokumentaci služby. Srovnejte evaluátor a exekutor.

P

stránka (angličtina: page)
každá wiki se skládá z mnoha jednotlivých stránek, z nichž každou lze editovat nezávisle na ostatních.
parser (angličtina: parser)
funkce, která převádí řetězec na ZObjekt. Opak linearizéru.
pár (angličtina: pair)
složený ZObjekt obsahující dva ZObjekty daného (ale libovolného) typu.
Část P1 (angličtina: Part P1)
část vývojového projektu, která se zabývá vytvořením Wikifunkcí. Začíná na počátku projektu a pokračuje po celou jeho dobu; vizte Část P1: Wikifunkce.
Část P2 (angličtina: Part P2)
část vývojového projektu, která se zabývá vytvořením Abstraktní Wikipedie. Začíná zhruba po roce od zahájení projektu a pokračuje jeho druhou polovinu; vizte Část P2: Abstraktní Wikipedie.
perzistentní (angličtina: persistent)
ZObjekt mající ZID a svou vlastní stránku na wiki. Většina perzistentních ZObjektů bude zahrnovat hodnoty, které jsou ZObjekty bez ZIDu, a tedy nejsou perzistentní.
vlastnost (angličtina: property)
používá se pro formulování tvrzení o položce ve Wikidatech; vizte Vlastnost ve slovníčku Wikidat.

Q

quote (angličtina: quote)
datová struktura, která se nevyhodnocuje, ale uchovává se doslovně.
QID (angličtina: QID)
identifikátor položky na Wikidatech, skládající se z písmene „Q“ následovaného přirozeným číslem.

R

reading function (angličtina: reading function)
a synonym of parser. A function that converts user text input from a string into a given Type. For example, converting the String "123456" to the Number '123456', or the string "2024-03-12" to the Date '2024', '03', '12'.
reference (angličtina: reference)
ID označující příslušný objekt. Například řetězec „Z11“ odkazuje na Typ Z11, Jednojazyčný text.
Note Note: Tento výraz má naprosto odlišný význam než ve Wikidatech; vizte Reference (programování) ve Wikipedii.
vykreslovač (angličtina: renderer) (1)
a function to convert a ZObject to a string. The opposite of parser. (formerly called "linearizer")
renderer (angličtina: renderer) (2)
funkce, která na vstupu dostane obsah a identifikátor přirozeného jazyka a jako výstup vrátí text v tomto přirozeném jazyce, který popisuje obsah pomocí konkrétního textu, s využitím znalosti lexémů.
Note Note: This is a future feature, and the meaning of the term "renderer" in the original proposal; this term collides with the current usage of "renderer", so it may be renamed in the future.
reify (angličtina: reify)
funkce, která dekonstruuje objekt na jeho jednotlivé části tak, aby k nim bylo možné přistupovat jednotlivě; viz Reification ve Wikipedii; viz phab:T261474.
REPL (angličtina: REPL)
smyčka „čti / vyhodnoť / vytiskni“, rozhraní příkazového řádku, které přijme nějaký vstup, vyhodnotí jej a zobrazí výsledek; viz REPL ve Wikipedii; viz Funkční model.

S

schemata (angličtina: schemata)
See function schemata.
serializace (angličtina: serialization)
Způsob reprezentace ZObjektů v JSONu; vizte též kanonická, normální.
tvrzení (angličtina: statement)
používá se pro formulování informace o položce ve Wikidatech; vizte Tvrzení ve slovníčku Wikidat.
řetězec (angličtina: string)
posloupnost znaků.
součtový typ (angličtina: sum type)
typ, který může mít instance libovolného z příslušných typů; vizte součtový typ ve Wikipedii; vizte Funkční model.

T

tail (angličtina: tail)
seznam bez prvního prvku. Známý také jako cdr. První prvek je známý jako head nebo car. Viz phab:T261474.
šablona (angličtina: template)
způsob, jak zadat renderer jako text proložený zástupnými znaky neboli sloty, které lze vyplnit daty z konstruktorů, výsledkem funkce nebo obsahem z jiné šablony. Podrobné informace o syntaxi šablon naleznete v dokumentu šablonovací jazyk pro Wikifunkce.
tester (angličtina: tester)
způsob, jak automaticky určit, zda daná ZFunkce funguje správně. Funkce bude typicky mít více testerů, každý bude obsahovat nějaký vstup dané funkci a podmínky, které musí výstup pro dané vstupy splnit. Například testery pro funkci „velké první písmeno“ mohou zahrnovat: z „abc“ se má stát „Abc“; z „vojna a mír“ se má stát „Vojna a mír“; z „война и мир“ se má stát „Война и мир“ a „123“ má zůstat „123“.
tranzientní (angličtina: transient)
Opak perzistentní.
typ (angličtina: type)
Typ objektu popisuje, jak interpretovat daný objekt a rozumět mu a co se s objektem dá dělat. Pokud máme například objekt s hodnotou „2023“, můžeme mu rozumět různě podle toho, jestli je typu celé číslo, rok, nebo řetězec. Každý objekt odkazuje na „věc ve skutečném světě“. Číslo 2023 je něco jiného než rok 2023. Typ nám říká, jak daný objekt interpretovat, abychom věděli, na jakou věc ve skutečném světě odkazuje. Technicky typ definuje, jak jsou objekty daného typu strukturovány a jaké podmínky musí splnit, aby byly platným objektem tohoto typu. typ definuje podmínky, aby byl ZObjekt platnou instancí tohoto typu, tím, že poskytuje funkci, která ZObjekt validuje. Typy jsou samy také ZObjekty, takže přispěvatelé Wikifunkcí mohou vytvářet nové typy.
type converter (angličtina: type converter)
A script written in some programming language (such as JavaScript), taking a native object (such as BigInt), and returning a JSON object representing the corresponding ZObject; or vice versa.
typed list (angličtina: typed list)
A typed list is a list in which all members of the list are of a specific, predefined type. For example, a typed list of strings is a list in which all members of the list are strings. A typed list takes one argument: the type that all the members of the list have to be an instance of. Typed lists are probably the most widely used generic type.

V

hodnota (angličtina: value)
řetězec nebo ZObjekt asociovaný s klíčem v jiném ZObjektu.
validation (angličtina: validation)
The action performed by the validator.
validátor (angličtina: validator)
funkce, do které jako argument vstupuje ZObjekt a která vrací seznam nalezených chyb.

W

wiki (angličtina: wiki)
webová stránka, která umožňuje snadné kolaborativní editování svých stránek.
Wikidata (angličtina: Wikidata)
projekt nadace Wikimedia; svobodná kolaborativně editovaná databáze znalostí; vizte Wikidata.
Wikifunkce (angličtina: Wikifunctions)
nový projekt nadace Wikimedia; svobodný kolaborativně vytvářený a udržovaný katalog funkcí. Zpočátku se v původním návrhu označoval jako Wikilambda (tento název se nyní používá pro rozšíření WikiLambda).
WikiLambda (angličtina: WikiLambda)
software, který pohání tento projekt, Extension:WikiLambda.
WikiLambda system (angličtina: WikiLambda system)
an automated system account that is a key part of the WikiLambda extension. See User:WikiLambda system for its current function.
nadace Wikimedia (angličtina: Wikimedia Foundation)
organizace, která podporuje hnutí Wikimedia; vizte Wikimedia Foundation.
Wikipedie (angličtina: Wikipedia)
projekt nadace Wikimedia; svobodná, kolaborativně editovaná encyklopedie; vizte Wikipedie.
Wikipedie, Abstraktní (angličtina: Wikipedia, Abstract)
vizte Abstraktní Wikipedie.
Wikipedie, mnohojazyčná (angličtina: Wikipedia, multilingual)
vizte mnohojazyčná Wikipedie.

Z

ZID (angličtina: ZID)
identifikátor začínající písmenem Z následovaným přirozeným číslem. Používá se k identifikaci perzistentních ZObjektů.
ZFunkce (angličtina: ZFunction)
wiki stránka na Wikifunkcích, která popisuje konkrétní funkci, kterou lze používat pomocí evaluátoru. Každou ZFunkci lze realizovat kódem v jedné či více implementacích a tyto implementace lze ověřit jako správné pomocí jedné či více ZFunkcí sloužících jako testery.
ZKlíč (angličtina: ZKey)
ZObjekt definující klíč pro daný typ.
ZSeznam (angličtina: ZList)
ZObjekt pro uspořádanou posloupnost jiných ZObjektů.
ZObjekt (angličtina: ZObject)
každý záznam ve Wikifunkcích je ZObjekt. ZObjekty uložené ve Wikifunkcích mají ZID a mohou být mnoha různých typů, jako jsou Konstruktory, Funkce, Typy atd. ZObjekt se skládá z množiny párů Klíč/Hodnota, přičemž každý Klíč se v daném ZObjektu objevuje jen jednou a hodnoty jsou také ZObjekty.
ZJednotka (angličtina: ZUnit)
ZObjekt, který reprezentuje jednotkový typ.